We have 63 guests and no members online

Cloud Computing

การย้ายเว็บไซท์ หรือระบบ IoT หรือ web application ต่างๆของคุณขึ้นไปอยู่บน Cloud Computing จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย และได้ประสิทธิภาพในการใช้งานที่คุ้มค่า และประหยัดเงินมากกว่า ลดภาระการดูและรักษา อาทิเช่นค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงฮารด์แวร์ สามารถเลือกระดับความแรงของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนได้เอง ตามความเหมาะสมกับการใช้งานที่แท้จริง

© 2003-2020 elec2rak.com. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme